www.basarkoy.com.tr-BAŞARKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik
NASILNASIL GİDİLİR GİDİLİR

İletişimİletişim Formu Formubasarkoydernegi@gmail.com

Çeşitli Bilgiler Çeşitli Bilgiler


E-Devlet E-Devlet

İLÇEMİZİ TANIYALIM

 


Maçka, Trabzon iline ba?l? bir ilçedir. Gümü?hane karayolu üzerinde ve Trabzon´a 29 km uzakl?ktad?r. Denizden yüksekli?i 365 metre olan ilçenin yüzölçümü 1000 km²´dir. 2009 y?l? nüfus say?m?na göre;13.169 kad?n ve 12.554 erkek olmak üzere toplam ilçe nüfusu 25.723 ´tür.
Ladin ormanlar?n?n a??rl?kta oldu?u vadilerin ortas?ndaki bir dere yata??na kurulmu? olan ilçe merkezi, do?al güzellikler bak?m?ndan Trabzon´un en zengin yerlerindendir. ?lçenin 17 km kadar güneyindeki Sümela Manast?r? (Meryem ana), Trabzon ili ve Maçka ilçesinin turizm gelirleri bak?m?ndan önem arz etmektedir. Tamam?yla yüksek da?lardan olu?an Maçka arazisi, 2000 metreye kadar ormanlarla, daha yükseklerde ise otlaklar ve da? bitkileri ile kapl?d?r. Yayla denilen bu yüksek yerler manzaras?, temiz havas? ve kaynak sular? ile do?al güzellikler yönünden e?sizdir. Me?hur Zigana Geçidi de buradad?r. Ünlü ve Trabzon ilinin turizm potansiyeli en yüksek yörelerinden biri olan ?olma Yaylas?, turizm merkezi olarak ilan edilmi?tir.Maçka ilçesinde turistik de?erlere sahip görülmeye de?er birçok yayla vard?r. Bunlardan baz?lar?; Kiraz Yaylas?, Lapazan Yaylas?, Gulinda?? Yaylas?, Ma?ura Yaylas?, Figanoy Yaylas? ve Li?er Yaylalar?d?r. Li?er Yaylas? (Ocakl?-ispela) her y?l 7 Temmuz günü çevre yaylalar ve köylerden gelen insar?larla "So?uksu ?enlikleri"ni kutlamaktad?r.
MAÇKA TAR?HE EV SAH?PL??? YAPIYOR
Turizim bak?m?ndan Do?u Karadeniz´in ve Trabzon´un en önemli ilçelerinden olan Maçka´da birçok tarihi eser bulunuyor. Dünyaca ünlü Sümela Manast?r?´n?n da bulundu?u ilçede, Vazelon ve Ku?tul manast?rlar? da büyük ilgi görüyor. Tamam?yla yüksek ormanlardan olu?an Maçka´n?n s?n?rlar?, 2000 metreye kadar ormanlarla, daha yükseklerde ise yaylalar ve da?lardan olu?uyor.Maçka´da birçok tarihi eser bulunuyor.?lçede bulunan önemli tarihi eserler ise ?unlar:
Sümela Manast?r?:
?lk olarak 4. Yüzy?l´da Atinal? iki ke?i? taraf?ndan mevcut bir ma?aray? geni?leterek yap?lan kilise, 6. ve 13.yüxy?llarda da geni?letilmi?tir.Meryem Ana´ya ithaf edilen manast?r ismini Latincedeki "Panaghia Tou Menas" dan (Karada??n Bakiresi)almaktad?r.1461 y?l?nda bölgenin Osmanl? egemenli?ine girmesinden sonra da faaliyetlerine devan etmi?tir Su kemerleri, kilise ayazma, mutfak, ö?renci odalar?, kütüphane, erzak depolar? ve mahzenler bulunan manast?rdaki frensklerin bir bölümü tahrip edilmi?tir. Trabzona 47 kilometre , Maçka´ya 17 kilometre uzakl?kta Alt?ndere Milli Park? içinde bulunan manast?ra, yaz aylar?nda turuzim acentalar?n taraf?ndan günü birlik turlar düzenlenmektedir.
Vazelon Manast?r?:
Maçka´ya 8 kilometre uzakl?kta Gümü?hane karayolu üzerinde çam ormanlar? aras?nda yer almaktad?r. Manast?r?n ilk kurucusu ve yap?m tarihi bilinmemektedir. bununla birlikte baz? ara?t?rmac?lar MS 270 ve MS 317 tarihleri aras?nda kuruldu?unu belirtiyorlar. Günümüze oldukça büyük de?i?iklerle gelebilen manast?r?, imparotor Justinianus onartm??t?r.Bugünkü görünümünde manast?r?n sa??r duvarl? birinci kat?na bat?s?na merdivenle ç?k?lmakta ve buradan da küçük bir hole ula??lmaktad?r. Bu giri?in iki yan?ndaki koridorlar ve çevresinde üçerden alt? oda yer almaktad?r. Son derece harap ve peri?an durumdaki manast?rda yaln?zca yap? kal?nt?lar? vard?r. Manast?r 1923 y?l?nda terkedilmi?tir. Vadi boyunca akan ?rmakta kültür bal?kç?l??i manast?ra yak?n bir alanda yeti?tirilmektedir. Manast?ra günü birlik turlar acentalar taraf?ndan düzenlenmektedir.
Ku?tul Manast?r?: Maçka´n?n Esiro?lu Beldesi Ku?tul Köyü´nde bulunan manast?r, vadiye hakim bir tepe üzerinde kurulmu?tur.Di?er manast?rlar kadar önemli olmamakla birlikte gelen yabanc? turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
?olma Yaylas?: Merkeze 22 km. uzakl?kta çam ormanlar? ile çevrilmi?, so?uk suyu düz çimenleri ve çe?itli kokulu çiçekleri ile görülmeye de?er bir yayla konumundad?r. Maçka ilçesinde turistik de?erlere sahip görülmeye de?er birçok yayla vard?r. Bunlardan baz?lar?; Kiraz Yaylas?, Lapazan Yaylas?, Gulinda?? Yaylas?, Maura Yaylas? ve Li?er Yaylalar?d?r.

MAÇKA´NIN KÖYLER?

Yeni ?sim Eski ?sim Yeni ?sim Eski ?sim
Akarsu Larhan K?ranta? Kudula
Akmescit Zanoy Kiremitli Sersa
Alata? Mandiranyon Konaklar Galyanmesahor
Alt?ndere ?stalita Köprüyan? Sahanoy
Anayurt Krnasa Koza?aç A?a?? hortokop
Ardçl?yayla ?skopya Ku?çu Cibanos
Ar?kaya Valena Kaynarca Limli
Alaçam Konga K?ranka? Verana
Arma?an Kok Kumrulu Lolongena
Bahçekaya Olasa Köprüyan? Sahanoy
Bar??l? Zagena Matarac? Il?ksa
Ba???l? Konaka Ocakl? ?spela
Bak?ml? A?ursa O?ula?aç Kodrul
Bak?rc?lar Kizera Ormaniçi Kodila
Ba?ar ?stama Ormanüstü Kusera
Cinali Cinali Ortaköy Orthortokop
Co?andere Kosbitiyos Örnekalan Magura
Çaml?düz Paparaza Ö?ütlü Guryeni
Çatak Meksila Sevinç Soldoy
Çay?rlar Çay?rlar S?nd?ran A?a??mulaka
Çamkonak Mesohor Sukenar? Hamurya
Çe?meler Zenha ?im?irli Ku?tul
Ç?ral? Melanl? Sak?zl? Muhacena
Dikkaya Zavera Ta?alan Mesailli
Dural?  Oksa Temelli Partiyos
Ergin Armanos Üçgedik Bo?aç
Esiro?lu Anbela Yaylaba?? Yukar?mulaka
Gürgena?aç Yanakandoz Yaz?l?ta? Yanandoz
Güzelce Pontila Yazl?k Livera
Güzelyayla Fer?anl? Yemi?li Kudula
Gayretli Hozari Yerlice Yeri
Günay Sesara Ye?ilyurt Haçavera
Hamsiköy Ciharl? Yukar?köy Yukar?hortokop
H?zarl? Hozar? Yeniköy Yeniköy
I??klar ?psori Yüzüncüy?l Vasinoy
Kap?köy Kap?köy Zaferli Zelfiri
YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0312

BAŞARKÖY © 2010
BAŞARKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ WEB PORTALI http://www.basarkoy.com.tr

Tam Ekran